Östanbäck

Gårdsbilder

Litteratur - Ur Svenska Gods & Gårdar – Västernorrland – 1940 Östanbäck

Östanbäck 5:1

Gulli Östholms forskning på Östanbäck

Årtalshistorik - Händelser i Östanbäcks historia ,Eds socken 1696- 1950  

Ägodelning

Tillägg till lagfartsprotokoll 1893 och 1909

Bilaga till lagfartsprotokoll 1923-06-04, Nr. 73 Sollefteå tingslag

 Avskrift av lagfartsbilaga 1949 08 17 nr. 292 i Ångermanlands Mellersta Domsaga

Husförhörslängd1895-1911

Husförhörslängd 1912-1924

SCB-utdrag för boende på Östanbäck 31/12 1930

Arvskifte 1951 efter Gustaf Adolf Östholm


Avskrift – 1879  överlåtelse inom Östanbäcks by, Eds socken

Lagfart inom Östanbäcks by, Ed

Salubref

 

Gårdsbilder

 

Vykort över Östanbäck - gjort i början av förra seklet Bostadsbyggnaden Östanbäck idag
 - bild tagen 1980 tal
Ekonomilängan Östanbäck - byggd 1922 Ekonomibyggnaderna Östanbäck - 1980 tal
Översiktsbild Östanbäck 1700-tals huset på Östanbäck rivet på 
1940 talet enl. uppgift
Erik Östholms torp Erik Östholms undantagsstuga
Föderåsstugan Östanbäck (1982)
Östanbäck (1982) Östanbäck (1982)
Östanbäck Östanbäck
Östanbäck Östanbäck
 
Föderåsstugan på Östanbäck, Ed - baksidan.  
 

 

 

Ur Svenska Gods & Gårdar – Västernorrland – 1940 Östanbäck

Areal: 222 har, därav 22 har åker och 200 har skog. Jordart: Lättlera Skogsbestånd: Barrskog Mangårdsbyggnaden uppfördes 1904 , en
äldre på 1700-talet och ekonomihusen 1922. Ägaren har låtit uppföra
nya ekonomihus. Husdjur: 2 hästar, 17 nötkreatur, 3 svin och 6 får 
Huru länge gården innehafts av ägarens släkt är ej känt.
Ägarens farfars farfar Erik Olsson, lät år 1770 utlotta äganderätten
mellan sina söner inför häradsrätten i Sollefteå , varvid Per Ersson
erhöll gården. Dennes son Hans Persson övertog gården 1809 och
hans son Per Erik vilken antog namnet Östholm innehade gården till
 1909 då nuvarande ägaren tillträdde densamma. På gården har i
äldre tider varit gästgiveri.
Gustav Östholm är född 1884 och son till Per Erik Östholm och
hans hustru Anna Lovisa Viklund, från Ö.Vingåker, Södermanland
samt gift sen 1918 med Anna f. Bjrklund . Barn Britta och
Kerstin Fru Östholm är dotter till Petrus Björklund o.h.h.
Kristina f. Jonsson Ägaren är ordf. i kommunalstämman och
hälsovårdsnämnden

 Östanbäck 1:5

                     

             

Det äldsta huset (det med brutet tak) byggdes av Johannes Östholm när han gifte sig med Ida Karolina Westerlund. Han bodde där med sina båda fruar och alla sina barn fram till sin död 1937. Fast då var förstås fruarna borta och barnen vuxna och utflugna. Sommaren 1933 inreddes vindsvåningen av sonen John som i 2,5 år bodde där tillsammans med sin fru Ingeborg och från 1934 dottern Britt. Huset är inte längre i släktens ägo. Tillbyggnaden har gjorts under senare år. Det andra huset byggdes och beboddes av sonen Arvid när han gifte sig med Elin och deras barn. Efter Arvids död flyttade Elin in till Sollefteå,  Utöver dessa hus fanns en ladugård (som finns kvar) och en smedja.

 

 

Gulli Östholms forskning


Gulli Östholm (1909-1961) bedrev forskning på Landsarkivet i Härnösand. Det digra matrialet som rör Östanbäck kommer att läggas in  efterhand  på denna plats. Det består av matrial från mitten av 1700-talet fram mot 1850-talet. Jag återger bokstavstroget Gulli Östholms matrial  och ber om ursäkt för eventuella fel och brister i detsamma.
 (Bert Östholm  2004)

Utdrag av akt nr 5 

Til ödmiukt föllie af Högwälborne Herr LansHöfdingens Resolution av dn 6 Maij 1741. infant sig undertecknad Landtmätare wid Eds By att uppå Böndernas Hans Erssons och Sifrid Jönssons i Ed, samt Hans Ohlssons och Hans Månsson i Krånge och Ed Sn, giorda ansökning at få Rågångarna upptwistade sig och Eds Prästebord emellan-hvarwid woro tillstädes Nämndemannen Olof Pehrsson i Billsta och Jan Jonsson i Trästa Sollefteå Sn

Wid sammankomsten som skiedde dn 25 innewarande månad, Infant sig Prästebordsinnehafwaren Probsten och Kyrkoherden Högährewyrdige och Höglärde Magister Herr Anders Sundius – som och å venerand Consistorii wägnar wice Comministern i Boteå Ehrewyrdige och Högwällärde Herr Olof Lundström.

För Eds by war allenast vid Conferansen tillstädes Sefring Jonsson, från Krånge woro Jordägarna Hans Månsson, Per Winsenson och från Östanbäck Olof Olson och Erich Ohlsson.

  -----------------

Krånge har 18 sl. bc. Skatt och fick sedan Siöar, myrar och oduglige Berg woro afdragna en Tract af 1504 tunl. 2 20/118 kappl. Innehåll som är af samma Jordmåhn och beskafenhet som de förre.

Östanbäck har 18 sl. bc. Skatt. och undfick sedan Siöar, myrar och oduglige Berg woro afdragna en Skog af 1504 tunl. 2 20/118 kappl. och dertill alla delar lik de förre.

Skarped skattar för 16 sl. och fick sedan Siöar myrar och oduglige Berg woro undantagna, som är nog många en Tract af 1336 Tunl. 30 44/118 kappl. och är den af samma evalitet som de förres, dessutom har denna By ett Fäboställe.

Dessa tre sistnämnde Byar hafwa hwarken miöl elr Sågqwarn, dåch hafwa de sina delar i Giolbäck sågen, som de Kiöpt under sig af Edsmon. Sedan nedsattes Pålar på alla de rum hwarest Råstenarna böra läggas bmte Byar emellan, och war det ingen som intet war nögder med förenämnde delning och byaskillnad. Men emedan Bönderna altför mycket eftersatt sitt höstarbete ty anhöllo de om dilution med stenarnas läggande till nästa wårdag.
Som intygas af

Eds Gästgif d. 17 aug. 1747

Cerh: Edman

                             Pr M:U:Nordström

Andreas Sundius Petrus Forsberg Olof Persson i Billstad
P. Lögdahl M. Stridsberg Johan Jonsson i Trästad Forsmo
Christopher Abramsson Israell Ersson Ed
Erik Hansson Severin Jönsson Krånged  Hans Månsson
Skarped Erik Ersson Johan Eliasson Per Winsensson
                             Östanbäck Erik Olofsson
                             Olof Olofsson

Föregående delnings Instrument wara uti wederbörande Byamäns närwaro upläst och verifierad wid laga tinget med Solefteå tingslag d. 23 Januarii 1748, betygar

                             På Härads Rättens Wägnar

                             Christian Wallensten

 


 

Händelser i Östanbäcks historia ,Eds socken 1696- 1950                    

1696
Erich Danielsson har förvärvat hela Östanbäcks by. Den tidigare delägaren
Abraham Abrahamsson har flyttat till Österås hemma 4.
Erich Danielssons änka avlider

1697
Erich Danielsson avlider och efterlämnar 4 barn
Hustru Lisbeth tar över
På gården finns 1 dräng och 1 piga

1698
30/10 gifter sig Pehr Pehrsson till gården och blir dess nya innehavare till
 Östanbäcks by.

1699
Dottern Kerstin Pehrsdotter föds

1701
Lisbeth är nu ensam med 1 dräng och 1 piga

1702
Oluff Hansson ( f.1676 i Ådals Liden ) gifter sig till gården

1703
sonen Erich föds den 25 oktober
Hustru Lisbeth har nu en måg
På gården finns 1 dräng och 1 piga

1704
Hemman 1
Hemman 2
Oluff Hansson – testamente efter barn

1705
Hemman 1
Hustru Lisbeth ensam + 1 dräng
April gifter sig Christoffer Hansson från Öhn med Pehr Pehrssons enka
Hemman 2
Oluff Hansson, hustru, 1 dräng

1706
Hemman 2
Oluff Hanssons son Erich föds

1710
Hemman 2
I mars föds sonen Olof som döps i Skarped.
Olof Hansson ,testamente efter sin hustru

1711
Hemman 2
Olof Hansson gifter om sig med

1712
Hemman 2
I januari föds sonen Olof Hanssons son Mikael
Testamente efter dotter

1714
Hemman 2
4 Maj föds Olof Hanssons dotter Anna i Östanbäck

1715
Hemman 1
Christoffer Hansson och hans hustru inhyses i egen bostad

1717
Hemman 2
Testamente efter Olof Hanssons son i Östanbäck

1718
Hemman 1
Christoffer Hansson ensam med 1 dotter

 

1722
Hemman 1

Hans Abrahamsson gifter sig med Kristin Persdotter i Östanbäck

1725
Hemman 1
Hans Abahamsson och hustru
Hemman 2
Olof Hansson,hustru,1 son

1726
Hemman 2
Olov Hansson,hustru,2 söner

1727
Hemman 1
Testamente efter Christoffer Hansson i Östanbäck
Hemman 2
2/5 begravs trol. Barbro Michaelsdotter från okänd ort
Olov Olovsson,nu 17 år enl. kyrkboken ger kyrkan 1 vigseldaler. Gifter sig med
 Lisa Hansdotter

1728
Hemman 2
21/1 döps Olov Olovssons son Olof
Erich Olovsson övertar gården – har 1 piga och 1 dräng
Fadern Olof Hansson inhyses

1729
Hemman 2
Erich Olofsson – ensam med dräng och piga
Fadern inhyses

1732
Hemman 2
Oluff Hansson gifter sig för 3:e gången med Kerstin Olovsdotter från Krånge ,
hemman 1

1734
Hemman 2
Erich Olovsson gifter sig med Dordi Andersdotter från hemman 4 i Sand, Ed

1735
Hemman 1
Hans Abrahamsson och hustru
Hustru Marie Ersdotter i Östanbäck begravs 90 år gammal
Hemman 2
Olov Olovsson och hustru
Föräldrarna inhyses
Erich och hans hustru saknas

1736
Ur mantalslängderna
Hemman 1
Erich Olovsson och hustru
Beskattar hemmanet för 7 ½ Seland
Hans Abrahamsson saknas - har utan tillstånd blivit nybyggare på allmänningen
i Ållsjön,Ed
29 Nov. föds Erichs och Dordis son Olof
Hemman 2
Olov Olovsson samt hustru 1 piga – beskattar hemmanet för 7 ½ Seland
Föräldrarna inhyses

1739
18 Nov. föds Erichs och Dordis dotter Margaretha

1740
19 Okt. gifter sig systern Anna Olofsdotter med Lars Nilsson i Sel

1741
Ur mantalslängden
Hemman 1
Erich Olovsson och hustru och piga
Förra ägaren 1 man och 1 kvinna inhyses
Hemman 2
Olov Olovsson och hustru samt 1 piga

1742
4 Maj föds Erich och Dordis dotter Helena

1743
20 Feb. begravs dottern Helena

1744
17 Feb. föds Erichs och Dordis son Erich

1746
25 Maj begravs Erichs hustru Dordi – 42 år gammal
25 Maj begravs gambla pigan Märta Hansdotter 69 år
6 juli begravs f.d bonden Olof Hansson 75 år
November – gifter sig Erich:s brorson Olof Olofsson junior med Barbro Persdotter
från Trästa, Sollefteå
21 Dec begravs hustru Elisabeth Persdotter 95 år

1747
I början av året gifter sig änkemannen Erich Olovsson med Kristin Olofsdotter
troligt från Börting
4 Nov. föds Erichs och Kristins dotter Helena

1748
20 mars begravs dottern Helena

1749
16 Jan. föds Erichs och Kristins dotter Märtha
Ur jordeboken 1749
Östanbäck har en areal på 18 Seland när myrar,sjöar och otjänliga berg avdragits
.Erich Olovsson och brodern Olov Olovsson betalar skatt för vardera 7 ½ Seland.
Återstoden är skattefri jord. Dessa jämte Hans Månsson i Krånge är de byamän
som till Kronofiskeriet
Erlägger skatt för notvarp ( laxfiske )

1750
19 mars föds Erichs och Kristins dotter Christina
Ur mantalslängden
Erich Olovsson och hustru samt 1 fullvuxen dräng
Hemman 2
Olof Olovsson,hustru,1 fullvuxen son, sonhustru samt 1 fullvuxen piga

1751
29 Dec. föds Erichs och Kristins son Pehr. Det är han som sen övertar Östanbäck
efter fadern

1754
16 Aug. föds Erichs och Kristins son Hans

1756
I Feb. begravs Erichs hustru Kristin Olovsdotter
I November gifter Erich om sig med Sara Larsdotter från Westerås – hemma 2,Ed

1757
20 Nov. gifter sig Erichs äldsteson Olof sig med Sara Olofsdotter från Westerås,Ed

1760
2 Nov. gifter sig dottern Margareta med Hans Abrahamsson i Billsta,Sollefteå

1761
Frivilliga gåvor lämnas till kyrkan – totalt 11 daler

1770
Dottern Märta gifter sig med nybyggaren Per Jönsson i Åqvisslan,Ed

1771
11 juli avlider bonden Erich Olovsson 66 år uti vattusot

1774
I sept. avlider farbrodern Olof Olofsson 64 år gammal uti mattande sjukdom
23 Okt. copulerades Nils Karlsson ifrån Husnäs,Helgum med bondedottern
Christina Ersdotter från Östanbäck

1775
Ur mantalslängderna
Hemman 1
PerErsson – tobaksrökare,ogift
En dräng öfwer 18, 1 piga samt 1 qvinna inhyses
" Det är modern i et bröd " – Sara
Hemman 2
Olof Olofsson junior,hustru,en son öfwer 18 år
1 qvinna inhyses – modern

1776
På midsommar dagen den 24 juni sammanvigdes Bonden på Östanbäck
Pehr Ersson och Catharina Olofsdotter. Brudgummen är 25 år och bruden
snart 18 år.Hon kommer att överleva sin make och bli 71 år

1777
2 mars döps Per Erssons och Karin Olovsdotters fösta barn,dottern Stina Greta
Bland faddrarna märks bl.a. fastern Barbro Pehrsdotter
25 juli – storskifte på Östanbäcks by.Per Ersson och hans kusin ( grannen )
 hade mot denna affattning och delning ej hade något att påminna

1779
25 Jan. föds Per Erssons och hustru Karin Olofsdotters dotter Catharina

1781
12 April föds Per Erssons och hustru Karin Olofsdotters dotter Anna

1782
25 Feb. gifter sig Pers bror Hans Ersson med Lisa Olofsdotter från Sollefteå Bruk

1783
6 Juni föds Per Erssons och hustru Karin Olofsdotters son Olof

1785
9 juni föds Per Erssons och hustru Karin Olofsdotters son Erik

1787
4 Nov. döps Per Erssons och hans hustru:s son Petrus
25 Nov. avlider sonen Petrus

1788
27 Dec. föds Per Erssons och Catharina Olofsdotters dotter Britta Lisa

1791
11 juni föds dottern Märtha

1794
30 Aug föds sonen Pehr

1797
25 Feb. föds dottern Dorothea
19 juni förättas ordentlig storskiftesdelning i Östanbäcks by mellan Per Ersson
på hemma 1 och Erich Israelsson som nu bebor hemman 2

1800
19 Jan. föder Per Erssons syster Stina Greta sonen före äktenskapet Olof.
Han kommer senare att ha anknytning till Östanbäck
9 Feb. begravs Olof Olofssons änka Barbro Pehrsdotter i Öhn – dit hon flyttat 81 år
23 Feb.föds Per Erssons och hans hustru sonen Hans. Det är han som kommer
att överta Östanbäck efter son far.
Ur mantalslängden
Hemman 1
Per Ersson – tobaksrökare
Har hustru, en son,2 döttrar
Betalar avgift för 9 fönster,för sidentygers bruk ( hustrun är innehavare
av 8 klänningar)
Till hemmanet hör även
Torparen och tobaksrökaren David Jonsson med hustru
Torpet har 2 fönster och hustrun 1 sidenklänning
Hemman 2
Tobaksräkaren Erich Israelsson med hustru och 3 döttrar samt 3 drängar.
Det nya huset har 14 fönster (störst i Ed) och hustrun har 8 klänningar

1803
19 Okt. gifter sig Per Erssons syster Stina Greta med sin son Olofs fader –
Erik Ersson från Sel. De har fått ett torp i Östanbäck av brodern

1804
3 April gifter sig Kronobåtsmannen Måns Edman med Catharina Persdotter

1807
Per Ersson och hans hustru får detta år fostersonen Pehr Månsson f.1807-08-01
Pehr M. Är deras barnbarn och föräldralös efter att fadern Måns Edman stupat i
kriget.

1809
Pers bror Erik stupar i kriget

1811
29 Dec. vigdes Pers syster bondedottrn Britta Lisa Pehrsdotetr med skräddaren
 Olof Dahlström från Hjelta i Bjärtrå – där de bosätter sif sedan

1815
Ur mantalslängden
Hemman 1
Olof Pehrsson och hustru Anna Persdotter samt 3 personer. Därtill 2personer
 8 5 / 16 Seland
Underåriga och befriade från att betala bevillning äro 2 st. af qvinnokön.
Flckur eller andere af guld 1 st. 2andere hundar ( till skillnad från knähundar)
Anmälan till Brännvinsbränning – pannrymd 14
Personer som ej begangna brännvin inga
Utskrifningsmanskap 1 person – Pehr Pehrsson F-1794
Föräldrarna 2 personer
Hemman 2
Pehr Kjellström,hustru samt 3 övriga personer
Befriade äro 5 personer
1 guldur – 1 hund
15 pannor brännvin beskattas
Utskrivningsmanskap 1 person
Torpare Erik Ersson och hustru ( Stina Greta Pehrsdotter F-1777)
Torpare Anders Jönsson och hustru

1815
Olof Pehrsson gifter sig med Anna Pehrsdotter
Båtsmansenkan Catharina Pehrsdotter i Forsmo gifter sig med snickaren Nils Perg

1816
I samband med övertagandet av Östanbäck beslutades att " här hemmansklyfning,
uti behörig ordning verkställa.Denna delning sker efter det att ,enligt bröderna
 Olof Pehrsson och Hans Persson hemmanet No.1.Östanbäck som vi till hälften
 vardera genom lott våra syskon försvunnit"
Hans Persson har vid denna tid en förmyndare då han blott är 16 år – Pehr Olofsson
som ska enligt bestämmelserna bevaka hans intressen. Storebror Olof anser sig
ha blivit förfördelad och att han därför " såsom ersättning borde bekomma 16 lass,
försvarlig brukning hwilket förmyndaren Pehr Olofsson i samråd med nämndemännen
 fant skjäligt. "

1817
drunknar Per Erssons fosterson Pehr Månsson i älven 10 år gammal
föds Olof Pehrsson och hans hustru Annas son Per
4 Dec. avlider Per Ersson i Östanbäck av vattusit och begravs 4 januari året efter

1820
Ur mantalslängden
Hemman 1
4 5/32 Sel Olof Pehrsson ,hustru och dräng
Utskrivningsmanskapet Pehr Granlund – gift med Märta Pehrsdotter
14 pannor brännvin, 1 mindre sidenvara och 2 rökare
4 5/32 Sel. Hans Pehrsson – ogift, 1 piga
1 mindre sidenvara,14 pannor brännvin,röker inte
Modern 1 mindre sidenvara
Hemman 2
8 5/32 Sel. Per Kjellströms enka ( Lisa Ersdotter F-1780) samt 3 personer
16 pannor brännvin, 1 sidenklänning,1 mindre sidenvara
Utskrivningsmanskap Jonas Persson
Torpare:Erik Ersson samt hustru
Torpare Anders Jönsson och hustru
Båtsmannen Nils Edman

1824
16 Okt. gifter sig sncikaren och torparen Pehr Granlund i Multrå med bondedottern
från Östanbäck - Märta Pehrsdotter

1825
Vid 25 års ålder är nu Hans Persson myndig. Det innebär att han först nu får
överta fädernegården och allt ansvar för sina ägor. Å sockenmännens vägnar
granskar han tillsammans med Pehr Larsson i Österås kyrkans räkenskaper.
Han utses även till fjärdningsman ( = biträde till länsman )

1826
På nyårsdagen gifter sig bonden i Östanbäck Hans Persson med
Sara Greta Nilsdotter
21 Okt. föds första barnet dottern Cajsa Greta

1828
Bonde enklingen i Berg, Sollefteå gifter sig med Hans Pehrssons äldre syster
Dordi

1829
19 Feb. föds Hans Perssons och hans hustrus son Nils Olof
Avlider Hans Perssons faster Märta Ersdotter i Åhs, Sånga socken

1830
8 juni avlider Hans Perssons mor – Catharina Persdotter i en ålder av 71 år –
förkylning

1831
24 Nov. föds Hans Perssons och hans hustrus son Per Erik. Det är han som
 sen övertar gården

1834
19 juli föds Hans Perssons och hans hustrus son Hans Abraham

1842
16 Maj föds Hans Perssons och hans hustrus dotter Hedvig Christina

1848
gifter sig bondedottern Cajsa Greta Hansdotter med Bonden
Erik Nilsson Westerlund i Westerås, Ed

1851
Folkmängden i Östanbäck
Erläggande av mantalspenningar 10 manskön – 12 qvinnokön
Från mantalspenningar befriade : 4 manskön – 7 qvinnokön
Summa 33 personer - 6 Hushåll

1852
avlider Hans Perssons farbror Olof Pehrsson 74 år gammal

1859
gifter sig Per Erik Östholms äldste son Nils Olof Östholm med sitt kusinbarn
 Eugenia Katarina Nordqvist ,Kungsgården,Bjärtrå

1860
Ur mantalslängden
Hemman 1
Hans Persson och hustru
Abraham Olofsson, Stina Olofsdotter,Anna
Hemman 2
Johan Olsson i Hallsta
Dess barn; Johan, Lars, Anna
Modern – enkan Lisa Ersdotter inhyses
Torpare Erik Ersson och hustru
Torpare Ander s Jonsson och hustru
Per Olsson
Fadern och Modern ( Olof Pehrsson och Anna Persdotter)

1867
25 Feb. avlider Stina Greta Pehrsdotter 90 år gammal
föds yngsta dottern Hedvig Christinas oäkta dotter Hedvig Cecilia Alexia
Det var detta år som Hans Pehrsson och hans hustru drar sig tillbaka och
överlämnar på papperet Östanbäck till sonen Per Erik. Hans Persson följde
 med stort intresse och inflytande allt som skedde på gården trots att han
och hans hustru satt på föderådskontrakt.
Laga skiftet sker först 1883.
Detta år var det missväxt i Ed

1868
18 Aug. gifter sig Per erik Östholm sig med Johanna Carolina Lundström

1869
1o juli föds äldste sonen Per Johannes Emanuel som senare blir torpare på
 Östanbäck

1871
16 Maj avlider Britta Lisa Persdotter 83 år gammal
18 Maj föds Per Erik och hans hustrus son Erik Gustaf

1873
3 Feb. föds Per Erik och hustruns son Axel Nathanael
6 juli avlider Per erik Östholms mamma Sara Greta Nilsdotter – 70 år gammal

1874
föds Per Erik och hustruns dotter Ester Mathilda

1876
5 juni gifter sig Per Eriks bror Hans Abrham med Lisa Maria Pehrsdotter från
Resele

1878
25 Dec. föds Per Eriks och hustruns son Sigfrid Teodor

1879
14 juli avlider Per Eriks syster Hedvig Christina i Sollefteå och efterlämnar
maken Carl Isak Edler. och 3 barn.. Carl Isak gifter om sig året efter med
sin avlidna hustrus brorsdotter Anna Margareta Östholm F-1862 i Kungsgården,
Bjärtrå. Familjen emigrerar 1883 till N.Amerika
avlider Märta Persdotter – Granlund i Väster Strinne, Multrå

1880
Laga skifte mellan hemman 1 -> Per Erik Östholm och
hemman 2 -> Per Johansson

1881
6 mars – avlider Per Erik Östholms hustru Johanna Catharina

1883
24 juni gifter Per erik Östholm om sig med Anna Lovisa Wiklund F-1854
samma år avlider Per Eriks svåger Erik Nilsson Westerlund i Westerås –
60 år gammal

1884
6 Dec. föds Per Erik Östholm och hans 2:a hustrus son Gustaf Adolf.
Det är han som tar över gården efter faderns död

1885
6 Dec. föds Per Erik och hans hustrus son Karl George

1887
21 Aug. avlider Dordi Persdotter i Berg,Sollefteå – 91 år gammal
4 Dec. avlider Per Eris syster Cajsa Greta I Westerås, Ed, - 61 år gammal

1888
16 Dec. föds Per Eriks och hustruns dotter Ragnhild Augusta

1891
6 Maj gifter sig Per Eriks äldste son Johannes med Ida Karolina Westerlund
 från Skarped

1892
20 Jan. föds Per Erik och hans hustrus sista barn – Helge Östholm

1896
18 Sept. avlider f.d. bonden Hans Persson 96 år av ålderdom.
Det berättades att alla var rädda för hans käpp

1898
17 juli gifter sig Per Eriks dotter Ester Mathilda med Stationskarlen
 Karl Leonard Widengren
9 Sept. gifter sig Per Eriks son Erik med Margareta Edenmark från Ed

1901
18 Maj gifter Per Eriks son Johannes om sig med Frida Dahlqvist från Ed

1904
3 juli gifter sig Axel Östholm sig med Kristina Backlund från Forsmo
18 Okt. avlider f.d. bonden i Kungsgårdenm, Bjärtrå Nils Olof Östholm
1908 övertar Gustav Östholm Östanbäck och föräldrarna får ett förmånligt
 födderådskontrakt. Med övertagandet ingick även 12000:- i skulder samt
 försörjningsplikt för Sigfrid Theodor.

1909
27 juli avlider hemmansägaren Per Erik Östholm 77 år gammal
29 Okt. bouppteckning och spökerier på Östanbäck enl. brev

1910
Tidningsskriverier om Östanbäck – enl. brev

1911
juli enl. brev - elände på Hans Abrahams torp

1913
26 Feb. enl. brev;– snö upp till fönstren,fastställt datum för arvsskifte för Eriks
skull som är förmyndare åt brodern Sigfrid

1916
26 Feb. avlider torparen på Östanbäck Hans Abraham Östholm

1918
gifter sig Gustav Östholm med Anna Björklund från Krånged ,Ed

1922
Nya ladugården färdigställd

1925
9 Aug. gifter sig yngsta sonen Jelge sig med Oskara Jonsson från Resele

1926
13 Okt. avlider brodern Karl Georg i Jörn enl. brev

1929
23 feb. avlider änkefrun Anna Lovisa Östholm – 74 år gammal

1931
20 mars avlider brodern Erik Gustaf Östholm – 50 år gammal

1937
23 April avlider Johannes Östholm – 69 år gammal

1950
avlider hemmansägaren Gustav Östholm 66 år gammal
hösten – gården som varit i samma släkt i över 250 år säljs till utomstående,
 även om släkt bor kvar på Östanbäcks ägor

 

Ägodelning
Utdrag av akt 100

År 1880 den 25:e augusti inställde sig undertecknad Kommisionslandtmästare
i Östanbäcks by, belägen i Eds socken, Sollefteå härad och Västernorrlands län,
 för att på grund af Konungens Befallningshafvandes mig under den 22 sistlidne juli
meddelte och här nedan intagne förordnande verkställa laga skifte på
inrösningsjorden till ofvannämnde by och att vi vid detta tillfälle sig infunnit
 skifteslagets delägare

Gästgivaren P.E.Östholm , hvilken äger hemmanet No.1 om 8 5/16 Seland

Per Johansson hvilken äger hemmanet No.2 om 8 5/16 Seland

Såsom Godemän voro på kallelse tillstädes kyrkovärden Jans Ersson i Österås
 och Karl Strindlund i Westanbäck, hvilka båda aflagt den föreskrifne
Godemans Eden

§ 10 
Den 25 juli 1881 voro närvarande skiftesdelägare P.E.Östholm, Per Johansson
 och Torparen H.A. Östholm samt vid förrätttningen biträdande
 Godemännen Hans Ersson och J.Moberg. Äfven voro tillstädes såsom rågrannar
 ägarne af Skapeds by neml. N.Filip, A.P. Hedin, O.J.Näslund och
Jonas Westerlund genom befullmäktigat ombud hemmansägaren i
 Skaped Johan Persson.

§ 17
Hemmansägaren P.E.Östholm och torparen H.A.Östholm begär att få i
protkollet antecknat det torparen Östholms lägenhet skalll utgöras af,
 utom hvad som finnes på honom upptaget, en ägovidd å torpets östra
ända i längd af torpets bredd och af 50 alnars bredd hvilken lägenhet
kommer torparen att påföras i delningsbeskrifningen.

§ 18
E.P.Östin påyrkade och P.E. Östholm medgaf att han till sitt innehaf skulle
få beräkna ägofigurerna 162, 163,och 165 hvilka i häfdeförteckningen äro
P.Johansson påförda men då Östholm till Sörlin försålda lägenheten, ingingo
 dessa figurer i torpet, på grund häraf komma dessa ägofigurer att Sörlin
påföras i blifvande delningsbeskrifning

§ 20
Efter överläggning med skiftes delägarne, hade därefter skifteslotterna blifit
 å kartan uträknade och så utfallit 1. att P.E. Östholm för hemmanet No.
1 om 8 5/16 dels Seland. Med rättighet till qvarboende, erhåller alla sina
 inägor i ett enda skifte från elfen till afrösningsjorden sidlängst Skarpeds
byagräns och 
2. Per Johansson för sina 8 5 / 16 dels seland hemmanet No. 2 frå med
 rättighet till qvarboende alla sina inägor i ett skifte utmed Krånge bys rågång,
 sträckande sig äfven hans ägor ifrån elfven till utmarken
3. Torparen Hans Abraham Östholms lägenhet föreblifver orubbad till sitt läge,
 så hans torp skall endast tilläggas de 50 alnar bredd, som P.E. Östholm
enligt kontraktet tillerkännt honom, å torpets norra ända.

§ 25
Någon odlings och häfdeliqvid emellan Gästgifaren P.E. Östholm och hans
 broder Torparen H.A. Östholm erfodras icke, alldenstund den sistnämnde
 icke erhållit andra ägor, än dels hvad han förr innehaft och dels hvad han
enligt kontrakt skulle erhålla .

§ 26
Nya skifterna beslutade delägarne att tillträda nu innestundande höst,
 sedan hvar och en af dem afbergat på marken växande gröda dock förbehöllo
de sig rätt att denna höst låta afbeta hvar sina gamla innehaf.

§ 27
Att emottaga och qvittera skifteshandlingarna utsågs Per Johansson

§ 28
Som ingenting vidare var att till protokollen anföra eller att förrättningen åtgöra,
så förklarade undertecknad Lantmätar, densamma afslutad: Och äger den dermed
 missnöjde enl. föreskriften i Kongl. Skiftesstadgan, att sina besvär deröfver
skriftligen anföra hos ordföranden i Sollefteå Tingslags Ägodelningsrätt Rätt inom
 sextio dagar härifrån räkande.

Östanbäcks förrättningsställe 2 Aug. 1882

På Embetets vägnar
T.A. Bäfverfeldt

Förestående protokoll och besvärshänvisning äro för oss upplästa och erkännes af

Östanbäck den 2 Aug. 1882

P.E.Östholm

H.A.Östholm

Per Johansson

(personligen underskrivna namnteckningar)

Jordägarnes namnteckningar bevittnas af undertecknade godemän

Hans Ersson

J.Mattsson

(personligen underskrivna namnteckningar)

 

Värderingsinstrument öfver åbyggnaderna tillhörande hemmansägarne i
Östanbäcks by af Eds socken; upprättat vid lagaskifte 1881

Gästgifvaren och hemmansägarne P.E.Östholms åbyggnader,

Mangårdsbyggnad i 2ne våningar under spåntak värderas till 1500:-

Dito 1 våning 1500:-

Källare med öfverbyggnad 400:-

Ett större härberge 300:-

Dito mindre 100:-

Bryggstuga 400:-

Ladugårdsbyggnad innehållande

Stall, Fähus, Får och Svinhus 1300:-

Loge 600:

Wagnbod 100:-

Smedja 100:-

2ne mindre Lavar 100:-

Wedbod 70:-

Svinhus 25:-

Badstuga 150:-

11 Hässjeled 110:-

Wattenledning 300:-

Trädgård 100:-

Totalt 7155

 

Tillägg till lagfartsprotokoll 1893 och 1909


 

Bilaga till lagfartsprotokoll 1893-12-01 nr.45 Sollefteå tingslag

Till Björkå Aktiebolag eller dess Rättsinnehavare upplåter och försäljer jag
 P.E. Östholm, Östanbäck en torplägenhet med jord och skog på everdliga tider
 att ega och områda, som Af köparen denna dag får tillträdas. Af mitt egande
skattehemman 8 5 / 16 Seland under No.1 Östanbäck, Eds socken. Denna
torplägenhet börjar vid tverlinjen vid Östanbäcks fäbodar, samt sträcker sig norrut
 till vester Ållsjön och så kallade hambergslinjen enligt kartan under littra B samt
i öster Per Johanssons skog, i vester Krångeds skog hela skiftesbreddden och
 längden utgrävande Etthundra sextioåtta tunnlands areal. Köpesumman för det
omhandlande torpet utgörs af Två tusen Femhundra kronor som betalas på följande
villkor och bestämmelser. Femhundra kronor är denna dag betalt som qvitteras .
Femhundra kronor den 1::a november detta år, Ett tusen kronor vid kronoupphärden
 i Eds socken 1894 samt slutliqvid med Femhundra kronor den 28 September
 samma år. I afgäld till stamhemmanet erläggs 3 kronor per år.
Säljaren förbinder sig tillhandla hålla nödiga åtkomst handlingar för köpets bestånd.
Sålunda öfwerenskommit försäkras.

Östanbäck den 30 September 1893
P.E. Östholm säljare 
För Björkå aktiebolag C.Andersson köpare

Bevittnas af: Aug. Liljegren,Oscar Westerlund å omstående kontrakt är denna dag
mottagit Femhundra kronor som härmed erkännes
Östanbäck den 30 Sept. 1893 P.E. Östholm

Bilaga till lagfartsprotokoll 1909-04-16 nr. 49 Sollefteå tingslag

Kontrakt

Undertecknade P.E. Östholm och Anna Lovisa Östholm försäljer härmed till vår
son Gustaf Adolf Östholm , eller hans rättsinnehavare vårt egande hemman 8 5 / 16
 Seland No.1 Östanbäcks by, Eds socken med hus, jord, och skog och allt hvad
som dertill lydt under och lagligen tillvinnas kan i köpet ingår även
Hans Abrahm Östholms f.d. torp med dess rättigheter och skyldigheter,
samt det timmer, de bräder och den takspån och ved som finnes å hemmanet
 upplagd.

Köparen eller hans rättsinnehavare förbinder sig att lemna full försörjning åt vår
son Sigfrid Östholm under hans återstående lifstid, jemte föderåd till oss enligt
derom denna dag upprättat kontrakt.

Köparen eller hans rättsinnehavare förbinder sig att respektera de å hemmanet
befintliga torp och avsöndringar enligt innehavarens kontrakter derom, äfven som
den från hemmanets skog till Dals Ångsågs aktiebolag upplåtna afverkningsrätten.

Köpesumman Tolftusen kronor som denna dag är till betalning förfallen skall
betalas på så sätt att köparen öfvertager vår skuld till Norrlands Hypoteksbank
med Fyratusen tvåhundra likaså vår skuld till Aktiebolaget Sollefteå Folkbank
med kronor Sjutusenåttahundra kronor.

Tillträdet sker denna dag på dessa villkor afhänder sig P.E. Östholm och
Anna Östholm förenämnda hemman och tillegnar det Gustaf Adolf Östholm att af
honom eller hans rättsinneafvare everldeligen ega.

För innehafvarne af de först gjorde torpafsöndringarne som icke ännu erhållit lagfart
 på sina torp förbehålles rätt till lagfart och inteckning af deras rättigheter, äfvensom
säljarnes rätt för sig och sin son Sigfrid Östholm till inteckning af föderåd i det nu
 försålda hemmanet.

Häraf äro trenne exenplar upprättade och vexlade.

Den 10 April 1909

Gustaf A. Östholm P.E. Östholm

Anna Östholm

På en gång närvarande vittnen

P.Björklunf Isr. Edström

 

 

Bilaga till lagfartsprotokoll 1923-06-04, Nr. 73 Sollefteå tingslag
 
 Kontrakt
 Undertecknad Johannes Östholm försäljer härmed till min son Arvid Emanuel
Östholm min i Östanbäck, Eds socken ägande torplägenhet för alltid avsöndrad
från hemmanet n:o 1 om 8 5 /16 Seland i Östanbäck varå jag erhållit lagfart den
 6 juni 1910. Torpet försäljes med de rättigheter och skyldigheter jag innehar
 detsamma, i köpet ingår även en loge och sommarladugård å stamhemmanets
mark.  Fastigheten får tillträdas genast.
 Den överenskomna köpesumman utgör fyratusen ( 4000 ) kronor jämte följande
 föderåfsförmåner och avtag.
 Lilla byggningen väster på gården och smedjan avtages för all framtid men vägar
 och gårdsplan jämte själva tomterna vara byggnader äro belägna endast under
 min livstid, samt rätt till användning av bagarstugan för bakning.
 Följande föderådsförmåner avtages, att årligen till ig utgivas under min återstående
 livstid.
 200 kg. korn, 2600 kg. potatis per år, 2 liter oskummad mjölk per dag , samt
torr upphuggen ved efter behov, alla när uppräknade produkter skola vara av prima
 beskaffenhet dock efter torpets skörd.
 För ovanstående föderåd och avtag förbehålles rätt till inteckning i den försålda
fastigheten.
 Av detta kontrakt äro tvenne likalydande exp. upprättade varav köparen och
säljaren tagit ett vardera.
 
 Ed, Östanbäck den 19 Maj 1923
 Arvid Östholm ElinaÖstholm Johannes Östholm
 Säljare
 
 Egenhändiga namnteckningen bevittnas av på en gång närvarande
 L .Björklund John Björklund
 
 Köpesumman å omstående kontrakt är denna dag till fullo betalt med revers å
fyratusen ( 4000 ) kronor erkännes
 
 Östanbäck d. 19 maj 1923
 Johannes Östholm
 
 Bevittna L. Björklund John Björklund
 
 

Avskrift av lagfartsbilaga 1949 08 17 nr. 292 i Ångermanlands Mellersta Domsaga


Köpekontrakt

Till Arvid Emanuel Östholm och hans hustru Elin Östholm försäljer undertecknad
 Gustav Östholm en lägenhet från mitt ägandehemman 8 5 / 16 Seland Östanbäck
 nr.1:4 i Eds socken inom följande gränser: i väster mot allmänna landsvägen
 63 meter från rågången mot Östanbäck 2_6 räknat ; i norr 81 meter efter sagda
 rågång; i öster 34 meter efter där
Befintligt dike; i söder efter ett dike 83 meter i rak sträcka till landsvägen

Följande köpevillkor äro överenskomna:
1) Köpeskillingen utgör Ettusentvåhundra kronor ( 1200 ) och är denna dag till fullo
 betald, vilket härmed erkännes och kvitteras..
2) Inga som helst rättigheter medfölja köpet
3) Avstycknings och lagfartskostnader erlägges av köparen, men nödiga
åtkomsthandlingar för lagfarts vinnande tillhandahålles av säljaren
4) Lägenheten säljes gravationsfri och får genast tillträdas.

Östanbäck & Edsbordet den 29 december 1948
Gustav Östholm Anna Östholm A.E: Östholm Elin Östholm
Säljare Köpare

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas
Hilding Andersson Helge Edström

 

Husförhörslängd 1895-1911

Namn Född Föd.förs. Yrke Gift Död
Per Erik Östholm 1831-11-24 Ed Hem.ägare 1883-06-24  
Anna Lovisa Wiklund 1854-10-08 Ö.Vingåker   1883-06-24  
Erik Gustaf Östholm 1871-05-28 Ed      
Axel Nath. 1873-02-04 Ed      
Ester Matilda 1874-10-20 Ed      
Sigfrid Teodor 1878-12-25 Ed      
Carl Georg 1887-12-06 Ed      
Ragnhild Augusta 1888-12-16 Ed      
Klas Helge 1892-01-20 Ed      
           
Ragnhild Aug. Aronsson 1884-08-05 Sollefteå Piga    
Karl Oskar Alf.Lundberg 1883-04-11 Örebro Dräng    
Anna Karolina Sätterkvist 1876-06-10 Ed Piga    
h.oä.son Alvar Emanuel 1901 05 19 Ed      
Erik Johan Hanström 1878-09-03 Ed Dräng    
Nils Petter Persson 1861-05-11 Ed Dräng    
Erika Kristina Sandström 1873-06-31 Ed Piga    
Sara Greta Ådin 1849-01-13 Björna Dräng    
Anna Erika Andersson 1882-06-29 Resele Piga    
Brita Dorotea Henriksson 1884-08-13 Ed Piga    
Beda Kristina Rudin 1881-09-29 Långsele Piga    
           
           
Per Johannes E. Östholm 1869-07-10 Ed Torpare    
Ida Karolina Vesterlund 1865-07-08 Helgum   1891-05-06 1899-05-06
Frida Matilda Dahlqvist 1882-02-03 Ed   1901-05-18  
Erik Teodor Östholm 1891-11-23 Ed      
Arvid Emanuel Östholm 1893-10-26 Ed      
Hilmer Johannes Östholm 1896-11-29 Ed      
Johan Nathanael Östholm 1898-11-17 Ed     1899-01-17
Johan Östholm 1901 11 20 Ed     1902-02-16
Ida Matilda Östholm 1903 06 05 Ed      
Ellen Margareta Östholm 1904 12 18 Ed      
Hanna Östholm 1906 06 06 Ed      
Frida Kristina Östholm 1908 04 30 Ed      
John Östholm 1910 06 09 Ed      
           
           
Erik Gustaf Östholm 1871-05-28 Ed Torpare 1898-09-09  
Elisabet Marg. Edenmark 1872-02-07 Ed      
Elna Östholm 1896-10-13 Ed      
Anna Östholm 1899-07-29 Ed      
Ester Erika Östholm 1900 07 31 Ed      
Hanna Östholm 1905 11 27 Ed      
           
Kristina Karolina Lidblom 1990-01 01 Resele Piga    
Olga Katarina Steen 1873-03-19 Ed Piga    
Katarina Kristina Jonsson 1884-02-14 Ed Piga    
           
           
Hans Persson 1800-02-23 Ed F.d.Hem.eg.   1896-09-18
           
           
Hans Abraham Östholm 1834-07-19 Ed Torpare 1876-07-05  
Lisa Mathilda Persdotter 1836-12-03 Resele   1876-07-05 1902-10- 12
d. Olga Krsitina Östholm 1877-08-30 Ed      
d.Sara Karolina Östholm 1881-02-21 Ed      
Olgas oä. Anna Karolina 1901 12 07 Ed      
Olgas oä.Ingegerd Maria 1906 10 18 Ed      
Olgas oä. Erik Verner 1909 04 12 Ed      
Olgas oä. Karl Evert 1911 07 04 Ed      
           
           
Carl August Lindholm 1877-01-06 Långsele Faktor 1902-10- 17  
Anna Hellström 1876-08-09 Sollefteå   1902-10- 17  
Folke Isak Joh. Lindholm 1904 08 15 Ed      
Dagny Nanna Ing. Lindholm 1906 02 19 Ed      
Gösta Carl M. Linfholm 1907 02 15 Sollefteå      
Dagny Signe El. Lindholm 1908 03 19        
           
           
Per Olsson 1817-04-12 Ed F.d. Torpare   1906-12- 06
           
           
Anders And. Lundgren 1856-10-12 Överlännäs Arbetare    
Kerstin Dorotea Lundin 1859-02-03 Sollefteå      
s. Johan Alfred 1880-04-07 Sollefteå      
d. Anna Karolina 1881-05-20 Sollefteå      
h.oä.son Karl Einar 1905 07 27 Ed      
s Petrus 1886-07-27 Ed      
d. Emeli Kristina 1889-04-26 Ed      
s. Axel 1891-08-17 Ed      
d. Johanna Margareta 1893-09-24 Ed      
d. Ester Matilda 1894-04-20 Ed      
d. Frida Elisabet 1896-03-03 Ed      
d. Helena 1897-06-12 Ed      
s. Karl 1900 04 09 Ed      
s. Erik Emanuel 1903 05 11 Ed      
           
    Hemman 2 - Östanbäck 1895-1911      
           
Per Jonsson 1849-07-31 Ed Hem.eg. 1878-10-18 1903-09- 09
Anna Persdotter 1850-03-28 Styrnäs      
           
Erik Holmberg 1865-08-30 Graninge Arrendator    
Anna Britta Näsman 1875-03-23 Långsele      
s. Erik Urban 1894 01 21 Graninge      
s.Johan Gottfrid 1895-10-07 Graninge      
d. Helga Anna Elisabet 1898-10-25 Graninge      
d.Frida Maria 1901 05 14 Ed      
d.Signe Helena 1903 09 22 Ed      
           
Brita Johanna Nyberg 1876-06-28 Resele Arbetare    
Aina Katarina Andersdotter 1856-10-11 Skorped Piga    
h.oä.s. Albert 1888-05-10 Ed      
Margareta Erika Nyberg 1869-10-24 Resele Piga    
Sara Greta Adin 1849-01-13 Björna Piga    
Alfred Åberg 1876-12-27 Sollefteå Dräng    
Olof Jonsson Norberg 1863-05-19 Skorped Arbetare    
Hans August Hansson 1876-07-08 Långsele Arbetare    
Karl Abraham Lindahl 1879-03-20 Ed Dräng    
Erik Johan Holmström 1878-09-03 Ed Dräng    
Hans Höglin 1872-07-22 Dal Arbetare    
           
           
Marg.Brita hansdotter 1818-03-18 Ed Enka e.1870 1898-01-15
(enka efter Johan Persson)          
           
Nils And.Karlsson 1862-09-03 Långsele Arrendator    
h.h. Marg.Dorotea Ersdotter 1862-06-29 Fjällsjö      
Erik Em. Karlsson 1884-05-07 Fjällsjö Arbetare    
           
Katarina Kristina Jonsson 1884-03-14 Ed Piga    
           
Karl Oskar Karlsson 1888-03-21 Fjällsjö Arbetare    
Brita Johanna Nyberg 1876-06-23 Resele Arbetare    
Marg.Charlotta Nyberg 1838-11-01 Resele Inhyses    
Per Valfrid Nyberg 1874-04-08 Resele Arbetare    
Anna Andersdotter 1815-01-10   Torpare    
           
           
Johan Edvin Östlund 1831-08-20 Sidensjö Torpare    
h. Märta Stina Fundin 1832-04-01 Överlännäs      
Märta Johanna 1867-04-03 Ed      
Kerstin Erika 1871-03-31 Ed      
           
           
Nils Oskar Sellin 1858-10-09 Resele Arbetare    
Olof Persson 1863-XX-XX Björna Arbetare    
           
Erik Johan Sandström 1866-09-12 Ed Arbetare    
h. Ida Kristina Hansdotter 1873-02-13 Resele      
Johannes 1897-12-26 Ed      
Fritz Oskar 1900 06 15 Ed      
Anna Erika 1902 08 06 Ed      
           
           
H.A.Hallströms enka          
Sofia Lovisa Tjernberg 1847-12-05 Sånga      
Erik Johan Haööström 1878-03-03 Ed Torpare    
Johanna Matilda Hallström 1880-05-29 Ed      
oä.s. Karl Teodor 1886-12-04 Ed      
           
           
Johan Arvid Davidsson 1871-12-27 Gideå Arbetare    
Margareta Karolina Andersd 1867-09-27 Ed      
oä.s. Johan Emanuel 18889-10-14 Överlännääs      
oä.d. Rut Margareta 1891-08-16 Ed      
oä.d. Jenny 1894-04-01 Ed      
oä.s.Frans Viktor 1896-06-25 Ed      
son f.äkt.Karl Arvid 1899-07-06 Gudmundrå      
Albin Teodor 1901 05 15 Ytterlännäs      
son Oskar 1903 01 25 Ed      
son Hilding Reinhold 1906 02 21 Bräcke      
 

Husförhörslängd 1912-1924
         

Namn Födda Födelseförs. Yrke Vigda Avlidna Kom Flyttar
Gustaf Adolf Östholm 1884-05-13 Ed Gästgivare        
Anna f.Björklund 1894-11-4 Ed          
Brita 1918 07 03 Ed          
               
Signhild Aug. Andersson 1894-08-05 Sollefteå Piga     1913 1914
Lydia Dorotea Högberg 1892-04-16 Ed Piga     1913 1914
Karl Oskar Karlsson 1888-03-21 Fjälsjö Dräng     1915 1917
Elna Johanna Östholm 1896-10-13 Ed Piga     1917 1918
Axel Arvid Dahlqvist 1899-02-16 Ed Dräng     1919 1920
               
Sigfrid Teodor Östholm 1878-12-25 Ed     1916-05 -19    
               
               
Anna Lovisa Östholm 1854-10-08 Ö.Vingåker          
Carl Georg Östholm 1887-12-06 Ed         1913
Ragnhild Östholm 1888-12-16 Ed         1925
Klas Helge Östholm 1892-01-20 Ed         1925
Anna Saidy 1912 07 17 Sollefteå Fosterdotter     1915  
               
               
Helena Johanna Björklund 1860-07-02 Ed          
               
               
Per Johannes Em. Östholm 1869-07-10 Ed Torpare 1901 05 18      
Frida Dahlqvist 1882-02-03 Ed   1901 05 18 1920 12 27    
s. Hilmer Johannes 1896-11-29 Ed       1919 1921
d. Ida Matilda 1903 06 05 Ed         1922
d. Ellen Margareta 1904 12 18 Ed       1925  
d. Hanna 1906 06 06 Ed          
d. Frida 1908 04 30 Ed          
s. John 1910 06 09 Ed          
               
               
Arvid Emanuel Östholm 1893-10-26 Ed   1915 07 03   1923  
Marg.Elina Jonsson 1892-03-16 Sollefteå   1915 07 03      
d.Anna Greta 1915 12 09 Sollefteå          
s. Sven Johan Emanuel 1917 03 16 Ed          
d.Inger Elisabet 1924 05 04 Ed          
               
               
Erik Gustaf Östholm 1871-05-28 Ed Torpare 1898-09-09      
h.Elisabet Margareta 1872-02-07 Ed   1898-09-09      
d.Elna 1896-10-13 Ed       1918  
h.oä.d. Gunvor Johanna 1923 10 12 Ed          
d.Anna 1899-07-29 Ed         1922
d. Ester Erika 1900 07 31 Ed         1918
d.Hanna 1905 11 27 Ed         1920
Karl Jonsson 1913 05 14 Sollefteå Fosterson        
               
               
Hans Abrham Östholm 1834-07-19 Ed Torpareenkl        
d. Olga Kristina 1877-08-30 Ed         1913
oä.d. Anna Karolina 1901 12 07 Ed         1913
oä.d. Ingegerd Maria 1906 10 18 Ed         1913
oä.s Erik Verner 1909 04 12 Ed         1913
oä.s Karl Evert 1911 07 04 Ed         1913
d.Sara Karolina 1881-02-24 Ed          
               
               
Hans Hamberg 1853-08-19 Multrå Arbetare 1879-05-20   1914 1915
Kristina Marg.Sundberg 1857-08-14 Boteå   1879-05-20   1914 1915
d. Magna Johanna 1888-03-11            
s. Arvid 1895-08-14 Sollefteå          
s.Karl Alfred 1896-09-01 Sollefteå          
d.Frida 1897-10-23 Sollefteå          
d. Hanna 1899-06-09 Sollefteå          
d. Sara Viola 1904 02 18 Ed          
               
               
Anders Andersson Lundgr. 1856-08-19 Multrå Arbare 1879-12-10 1914 04 10    
Kristina Marg.Sundberg 1857-08-14 Boteå   1879-12-20 1924 07 19    
s.Axel 1891-08-17 Ed     1913 10 18    
d. Ester Matilda 1894-04-20 Ed     1915 02 05    
d. Frida Elisabet 1896-03-03 Ed         1918
d. Helena 1897-05-12 Ed         1914
s.Karl 1900 04 07 Ed          
s. Erik Emanuel 1903 05 11 Ed          
               
               
Johan Hjalmar Nilsson 1889-05-27 Ådalsliden Arrendator     1920 1923
h. Gerda Edla Jonsson 1894-02-20 Ådalsliden          
d. Ida Linnea 1914 06 20 Ådalsliden          
s. Folke Ragnvald 1916 01 04 Ådalsliden          
s. Nils Gunnar 1919 01 15 Ådalsliden          
s. Alf Gunnar 1921 04 15 Ådalsliden          
               
               
  Hemman 2 - Östanbäck, 8 5/16 Seland 1912 - 1924            
               
Carl August Lundholm 1877-01-06 Långsele Faktor 1902 10 17      
Anna Hellström 1874-08-09 Sollefteå   1902 10 17      
s. Folke Isak Johannes 1904 08 15 Ed          
d. Dagny Nanna Ingegerd 1906 02 19 Ed          
s.Gösta Carl Mauritz 1907 02 15 Sollefteå          
d.Dagny Signe Elisabet 1908 03 19 Ed          
               
               
Viktor Em.Mähler 1897-12-05 Resele Arbetare     1918 1919
Berta Johanna Nilsson 1893-07-21 Anudsjö Piga     1916 1917
Olof Petrus Mähler 1883-12-29 Resele Arrebdator 1914 11 22   1917  
Beda Matilda Nordin 1890-02-02 Anudsjö   1914 11 22      
s. Per Edvin 1915 04 10 Resele          
d. Hanny Elisabet 1916 06 13 Resele          
               
Frans Elis Mähler 1901 12 28 Resele Dräng     1919 1920
Anna Pehrsdotter 1850-03-28 Styrnäs         1924
               
               
Margareta Ch.Nyberg 1838-11-01 Resele     1922 01 14    
               
Anders Peter Mähler 1851-04-16 Resele Arbetare 1881-05-13   1919 1920
Lisa Erika Bergqvist 1861-01-13 Resele   1881-05-13   1919 1920
               
Johan Einar Östbrandt 1831-08-20 Anudsjö   1855-11-01 1915 03 11    
Märta Stina Fundin 1832-04-01 Överlännäs   1855-11-01     1920
d. Kristina Erika 1871-03-31 Ed          
               
               
Jonas Albert Jonsson 1890-08-30 Ed Arrendator 1913 01 07   1920 1920
Hilda Maria Granlund 1894-04-24 Junsele   1913 01 07   1920 1920
d. Göta Dorotea 1912 12 15 Ådalsliden       1920 1920
s. Johan Elof 1914 09 09 Ådalsliden       1920 1920
d. Astrid Viktoria 1919 07 06 Ådalsliden       1920 1920
               
               
Johan Adolf Edström 1873-05-21 Ed Arbetare 1910 10 16      
Märta Karolina Näsström 1889-12-12 Skorped   1910 10 16      
d. Anna Adelia 1910 06 28 Ed     1913 01 16    
s. Olof Gottfrid 1914 02 08 Ed          
d. Anna Alida 1917 01 25 Ed          
s. Karl Anders 1918 02 08 Ed          
d. Elin Elisabet 1919 08 01 Ed          
s. Sven Helge 1920 08 17 Ed          
d. Lilly Matilda 1921 10 10 Ed          
s. Elov Algot 1923 05 31 Ed          
d. Linda Kristina 1925 03 23 Ed          
               
               
Arb.E.J.Öströms enka              
Kristina Marg.Edbom 1851-03-21 Ed       1920  
s. Erik Albin Östin 1895-03-31 Långsele Agent     1923  
Anders Näsström 1891-10-22 Skorped          

 

   

SCB-utdrag för boende på Östanbäck 31/12 1930

Namn Yrke Födelse Församl.
Gustaf Adolf Östholm Hemäg. 1884 Ed
Anna Helena Björklund   1894 Ed
Brita Maria   1918 Ed
Anna Kristina   1926 Ed
Fritiof Blom Dräng 1909 Junsele
       
Helena Björklunf F.d. Hush. 1860 Ed
       
Erik Gustaf Östholm Torp. 1871 Ed
Elisab.Marg.Edenmark   1872 Ed
d. Hanna Elisabet   1905 Ed
d.d. Gunvor Johanna   1923 Ed
       
Per Johannes Em. Östholm Smed 1869 Ed
d. Hanna Hemmadotter 1906 Ed
d. Frioda Kristina Hemmadotter 1908 Ed
       
Arvid Emanuel Östholm Torpare 1903 Ed
Margareta Elinaf.Jonsson hustru 1892 Sollefteå
d. Anna Greta Hemmadotter 1915 Sollefteå
s. Sven Johan Emanuel   1917 Ed
d. Ingrid Elisabet   1924 Ed
d. Llly Linnea   1925 Ed
s. Sten Göran   1930 Sollefteå
       
Kael August Lindholm f. Skogsinsp. 1877 Lågsele
h. Anna f.Hallström   1876 Sollefteå
d. Dagny Mamma Ingegerd sjuksk. Elev 1906 Ed
s. Gösta Karl Mauritz Skogstj.m 1907 Ed
Gunhild Anna Ingeborg   1916 Ed
Erika Ottilia Eriksson Tjänarinna 1910 Junsele
       
Jakob Abr. Hedström   1873 Ed
h.Maria Kristina f.Näsström   1889 Skorped
s. Olof Gottfrid Skogsarb. 1914 Ed
d. Anna Alida   1917 Ed
s. Karl Anders   1918 Ed
d. Elin Elisabet   1919 Ed
s. Sven Helge   1920 Ed
d. Lilly Matilda   1921 Ed
s. Elof Algot   1923 Ed
d. Linda Kristina   1925 Ed
d. Signe Viola   1928 Ed
d. Maj Lis Ingeborg   1929 Ed
s. Stig Ingvar   1930 Ed
   

Arvskifte

År 1951 den 16 juni förrättades arvskifte efter hemmansägaren Gustav Adolf Östholm, vilken avlidit den 8 maj 1950 och som dödsbodelägare efterlämnat;
1) änkan Anna Helena Östholm, född Björklund, Östanbäck, Edsbordet
2) dottern Britta Maria Holmberg, Saltsjöbaden
3) dottern Anna Kristina Sjödin, Östanbäck, Edsbordet

Vid förrättningen inställde sig dödsbodelägarna personligen.
Vid skiftet företteddes den efter hemmansägaren Östholm den 29 juli 1950 förättad bouppteckningen, i vilken bland annat upptagits fastigheterna Östanbäck 1:4 och 1:7 i Eds socken.
Dödsbodelägarna enades om att för närvarande skulle skiftet endast omfatta dessa fastigheter , vilka delades sålunda;
1) Brita Maria Holmberg erhåller hälften av Östanbäck 1:4 och 1:7
2) Anna Kristina Sjödin erhåller hälften av Östanbäck 1:4 och 1:7

Förestående skifte godkännes av oss alla till samtliga delar

Östanbäck den 16 juni 1951

Anna Östholm Britta Holmberg Kerstin Sjödin

Egenhändiga namnteckningar bevittnas
Emil Hansson Elin Hansson
Edsbordet Edsbordet

 

 

Avskrift – 1879  överlåtelse inom Östanbäcks by, Eds socken

Till Hans Abraham Östholm och hans hustru försäljer jag Per Olofsson på grund af afhandling den 5:e april 1838 tillförsäkrade beviljningsrätten till en från hemmanet No. 1,om 8 5/16 Seland i Östanbäcks by af Eds socken upplåten torplägenhet, äfvensom de å torpet befintliga husen på följande villkor:

Köparen åligger att till mig och min hustru för vår återstående lifstid ansvara följande årliga föderåsförmåner;  Fem / 5 / tunnor korn, en / 1 / tunna råg, en fjerdedel  / ¼ / tunna strömming

En fat salt, 2 lispund fläsk, föda för 1 ko samt etc. får tillika med det sistnämndas vinterföda o hvilka kreatur skola af föderåsgifvaren  väl vårdas och skötas så vinter som sommar; femton / 15 / kronor i s.k. näringspengar, nödig vedbrand till fullt behof, upphuggen o upplagd i vedboden, väl brukas och redt utsädesland för en half tunna potatis o en kannalinfrö, som af föderåsgifvaren sättas och sås, skötsel och våra på ålderdomen eller intreffade oförmåga att sjelfva vårda, hvarförutom det åligger föderåsgifvaren att ombesörja förmåns sädens torkning och malning.

Till bostad aftages den å torpet uppförda gamla byggningen samt herberget, hvarjemte förbehålles inrymme i källare och bryggstuga.

Vid endera af förmånstagares död minskar föderådel  med två tunnor korn och näringspengarna nedsättas till tio / 10 / kronor.

Föderåstagarne äro berättigade, att om de så för godt finna, i stället för nu uppräknade förmåner , njuta daglig kost vid föderåsgifvarens eget bord – att vidtaga omedelbar efter tillsägelse derom, då förmånerna således för den tid dylik kost åtnjutas icke skola utgå.

Detta föderåd må ej på annan öfverlåtas, vid äfventyr att det i sådant fall återgår till föderåsgifvaren.

Till säkerhet för åtnjutande af de härofvan mamnda förmånerna, medgifver jag Hans Abraham Östholm  som genom särskild afhandling denna dag förvärfvat  mig everdelig  eganderätt till häri  omförmälda  torplägenhet, inteckning i torpet samt förbinder mig att för detta ändamål  tillhandahålla nödiga handlingar så fort lagfart för mig kunnat erhållas.

Tillträdet sker den 1:a sistlidande Maj.

Med förestående köp hvaröfver 2 :ne exemplar upprättas förklara vi oss å ömse sidor nöjde.

Sollefteå 6 November 1879

Pehr Olofsson    Hans Abraham Östholm

Wittna

J.G. Sjödin

C. Sjödin

 (Jörgen Forsrup 2004)
 

 

Lagfart inom Östanbäcks by, Ed

Anhöll landsfiskalen J.G. Sjödin om torplägenhet af lagfart för Hans Abraham Östholm och hans hustru å en från 8 5 / 16 seland No.1 i Östanbäck afsöndrad torplägenhet på grund af följande ingifna afhandling:

Till min broder arbetaren i Östanbäck etc.– bil.27

Efter föredragningen häraf och sedan ur lagfartsboken antecknats att Gästgifaren Per Erik Östholm den 22 juni 1880 erhållit lagfart å hemmanet Östanbäck No.1 om 8 5 / 16 Seland skäligen bevilja Hans Abraham Össtholm och hans hustru lagfart å den från nämnda hemman afsöndrade torplägenhet som de enligt ofanintagna afhandling för tvåtusen kronor och årlig afgäld förvärfat af Per Erik Östholm.

                                   Lagfartsbevis

Att som Hans Abraham Östholm och hans hustru enligt köpeafhandling den 6 November 1879 för två tusen kronor  och årlig afgäld ag Per Erik Östholm förvärfvat en från hemmanet Östanbäck No. 1 om 8 5 / 16 Seland afsöndrad torplägenhet

                                   Sollefteå den 27 November 1890

Bilaga 27

Till min broder  arbetaren Hans Abraham Östholm  och hans hustru, hvilka genom afhandling denna dag från Per Olofsson i Östanbäck förvärfvat sig

besittningsrätten till en från mitt hemman No 1 om 8 5/16 Seland i nämnde by

af Eds socken upplåten torplägenhet försäljer jag  härmed samma torplägenhet att för evinnerliga tider  ega   och  omvårda emot aen köpeskilling  af Tvåtusen kronor, hvaraf ettusen kronor till betalning förfalla och denna dag  med revers.

Samt återstående ett  tusen kronor skola erläggas då ofvannämnda Per Olofsson och hans hustru, hvilka erhållit detta.

1)     Köparen vore berättigad att af hemmanets skog efter anvisning taga nödigt timmer för uppförande  och underhåll af vanliga åbyggnader å torpet samt af  underhåll af vanliga åbyggnader å torpet samt af vindfällen och oduglig skog behövlig vedbrand, ävensom gärdsel

2)     De torpet hittills  å följande s.k. Sigridssvedjan o fäbogärden samt det på mon liggande potatislandet, hvilket sistnämnda dock så af torparen begangnas i Per Olofssons o hans hustrus lifstid – äro från detta köp undantagna och bekommer köparen i stället en utsträckning af torpområdet  mot norr femtio / 50 / alnar och mot söder trettio / 30 /  alnar från dess nuvarande nordliga och sydliga gräns

3)     Såsom afgäld till stamhemmanet skall torpinnehafvaren till hemmansegaren  den 1.a Maj årligen erlägga tio / 10 / kronor.

4)     Torpegaren förbehåller sig  rätt till mulbete å hemmanets skog för de kreatur han å torpet vinterföder, ävensom fritt begagnade af den å hemmanets egor  belägna till torpet löåande väg, med underlastelse likväl att åtnöjas med den omläggning deraf som hemmansegaren kan finna nödig.

5)     Skulle åbyggnaderna å torpet genom vådeld förstöras, vore torpinnehavaren  berättigad att från hemmanets skog taganödigt virke till derras återuppförande, men dock pliktig att derför erlägga betalning till hemmansegaren efter gängse billigaste pris. Tillträdet sker nu genast dock lemnar Per Olofsson i sin besittningsrätt orubbad intill den 1:a nestkommande Maj.

(Jörgen Forsrup 2004)

 


Salubref

Sedan Gästgifvaren P.E.Östholm i Östanbäck i exukutiv auktion den 9:e sistlidne September för två tusen / 2000 / kronor inropat den från 8 5 /16 Seland  No. 1 i Östanbäck, Eds socken, afsöndrade lägenhet, hvarå Hans Abraham östholm och hans hustru den 27 November 1890 erhållit lagfart, så och efter det auktionen vunnit laga kraft, samt köpeskillingen blifvit till fullo betalt varder bemälde P.E. östholm härigenom förklarad för laglig ägare af ifrågavarande lägenhet.

Södra Ångermanlands öfver fögderis kronofogdekontor den 4 November 1907

                                                    F. Ödmark

(Jörgen Forsrup 2004)